reklama - zainteresowany?

100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych klientach - Helion

100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych klientach
ebook
Autor: Susan Weinschenk
Tytuł oryginału: 100 Things Every Designer Needs to Know About People (Voices That Matter)
Tłumaczenie: Daniel Kaczmarek
ISBN: 978-83-246-6286-9
stron: 244, Format: ebook
Data wydania: 2013-07-02
Księgarnia: Helion

Cena książki: 24,50 zł (poprzednio: 49,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-24,50 zł)

Dodaj do koszyka 100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych klientach

Tagi: Funkcjonalność stron i UX

Dowiedz się, jak pracuje mózg Twojego klienta

Jak myślą konsumenci? W jaki sposób podejmują decyzje? Co sprawia, że klikają myszką, dokonują zakupu i robią dokładnie to, co chciałbyś, aby robili? Talent i umiejętności to tylko połowa sukcesu. Aby Twoje projekty rzucały wszystkich na kolana, potrzebna Ci wiedza dotycząca tego, jak działa ludzki mózg. Może Ci się czasem wydawać, że ludzie zachowują się irracjonalnie i nieprzewidywalnie, ale w tym szaleństwie jest metoda. Czas, byś ją poznał i użył jej do własnych celów!

Z zawartych w tej książce rzeczowych instrukcji dowiesz się, jak odczytywać zachowania konsumentów i co przyciąga ich uwagę. Poznasz błędy, jakie ludzie najczęściej popełniają w procesie postrzegania oraz dokonywania wyborów, i nauczysz się je przewidywać. Wykorzystaj w swojej pracy wnioski z badań naukowych oraz szereg praktycznych przykładów. Zacznij projektować i tworzyć bardziej intuicyjne, skuteczne, efektowne teksty, witryny internetowe, aplikacje, produkty, grafiki oraz wszelkie inne genialne dzieła, idealnie dopasowane do potrzeb potencjalnych klientów.

 • Jak przykuwać uwagę na stronie WWW?
 • Jak spowodować, by coś zapadło ludziom w pamięć?
 • Jak motywować innych, by wykonali kolejny krok?
 • Jak utrwalać w umysłach odbiorców określone informacje?
 • Jak kształtować czyjeś przyzwyczajenia?
 • Jak pogłębiać i utrwalać relacje z klientami?
 • Jak odwoływać się do pozytywnych emocji i wspomnień?
 • Jak skutecznie oddziaływać na podświadomość klienta?

Zwiększ skuteczność, wskaźniki konwersji i użyteczność projektów!

Dodaj do koszyka 100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych klientach

 

Osoby które kupowały "100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych klientach", wybierały także:

 • Ucieczka z pułapki budowania. Efektywne zarządzanie produktem
 • Wirtualna rzeczywistość. Doznanie na żądanie
 • Od pomysłu do przemysłu. Projekty IT w praktyce
 • D3.js w akcji
 • 100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych klientach. Wydanie II

Dodaj do koszyka 100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych klientach

Spis treści

100 rzeczy, ktre kady projektant powinien wiedzie o potencjalnych klientach eBook -- spis treci

Psychologia projektowania XI

JAK LUDZIE WIDZ

1. To, co widzisz, to nie to samo, co widzi Twój mózg (2)

2. Widzenie peryferyjne ma wiksze znaczenie dla oDbioru tego, co si widzi, ni widzenie centralne (5)

3. Ludzie identyfikuj obiekty, rozpoznajc wzorce (7)

4. W mózgu znajduje si specjalny orodek, który rozpoznaje twarze (9)

5. Ludzie wyobraaj sobie obiekt tak, jakby patrzyli na niego nieco z góry i pod ktem (11)

6. Ludzie przegldaj zawarto ekranów na podstawie wczeniejszych dowiadcze oraz oczekiwa (13)

7. Ludzie dostrzegaj wskazówki, które mówi im, co zrobi z danym obiektem (15)

8. Ludzie mog nie zauwaa zmian, które zachodz w ich polu widzenia (19)

9. Ludzie sdz, e obiekty, które s blisko siebie, s ze sob powizane (21)

10. Poczenie koloru czerwonego i niebieskiego jest nieprzyjemne dla oczu (22)

11. Co jedenasty mczyzna i co dwusetna kobieta cierpi na lepot na kolory (23)

12. Znaczenie kolorów jest róne w rónych kulturach (27)

JAK LUDZIE CZYTAJ

13. To mit, e due litery utrudniaj czytanie (30)

14. Czytanie i rozumienie to dwie róne sprawy (33)

15. Umiejtno identyfikowania wzorców pozwala ludziom rozpoznawa litery w rónych krojach (37)

16. Rozmiar czcionki ma znaczenie (40)

17. Tekst na ekranie komputera czyta si trudniej ni na papierze (42)

18. Ludzie czytaj szybciej dusze wiersze, lecz wol czyta krótsze (43)

JAK LUDZIE ZAPAMITUJ

19. Pami krótkoterminowa ma ograniczon pojemno (46)

20. Ludzie zapamituj tylko cztery rzeczy naraz (48)

21. Ludzie musz uywa informacji, aby je sobie utrwali (51)

22. Informacje atwiej si rozpoznaje, ni przypomina (53)

23. Pami zuywa wiele zasobów umysu (54)

24. Ludzie rekonstruuj wspomnienia za kadym razem, gdy je sobie przypominaj (56)

25. To dobrze, e ludzie zapominaj (58)

26. Wspomnienia najbardziej ywe s mylne (60)

JAK LUDZIE MYL

27. Ludzie lepiej przetwarzaj informacje o niewielkich rozmiarach (62)

28. Niektóre sposoby przetwarzania mylowego s bardziej wymagajce od innych (65)

29. Umys bdzi przez 30 procent czasu (68)

30. Im bardziej czowiek jest niepewny, tym bardziej broni swoich pogldów (70)

31. Ludzie tworz modele mylowe (72)

32. Ludzie stykaj si z modelami pojciowymi (74)

33. Ludzie najlepiej przetwarzaj informacje podane w postaci opowieci (76)

34. Ludzie najatwiej ucz si na przykadach (79)

35. Ludzie maj tendencje do tworzenia kategorii (82)

36. Czas jest wzgldny (84)

37. Kreatywnym mona by na cztery sposoby (86)

38. Ludzie potrafi odpyn (91)

39. Kultura wpywa na sposób mylenia (93)

JAK LUDZIE SKUPIAJ UWAG

40. Uwaga ma charakter selektywny (96)

41. Ludzie filtruj informacje (98)

42. Wywiczone umiejtnoci nie wymagaj wiadomego skupienia uwagi (99)

43. Spodziewana czstotliwo wpywa na skupienie uwagi (101)

44. Nasza uwaga pozostaje skupiona przez okoo dziesi minut (103)

45. Ludzie zwracaj uwag tylko na wyraziste cechy (104)

46. Ludzie nie potrafi wykonywa kilku zada naraz (105)

47. Niebezpieczestwo, jedzenie, seks, ruch, twarze i opowieci najbardziej przycigaj uwag (108)

48. Gone dwiki zaskakuj i przycigaj uwag (110)

49. Aby ludzie zwrócili na co uwag, musz najpierw to co sobie uwiadomi (112)

CO MOTYWUJE LUDZI

50. Motywacja ludzi wzrasta wraz ze zblianiem si do celu (116)

51. Zmienno nagród motywuje bardziej (118)

52. Dopamina uzalenia ludzi od poszukiwania informacji (121)

53. Nieprzewidywalno kae ludziom szuka dalej (123)

54. Ludzi bardziej motywuj nagrody ukryte ni jawne (125)

55. Ludzi motywuje postp, doskonao i kontrola (127)

56. Umiejtno opóniania (lub nie) momentu otrzymania nagrody wyksztaca si ju w dziecistwie (131)

57. Ludzie z natury s leniwi (132)

58. Ludzie poszukaj drogi na skróty tylko wtedy, gdy bdzie ona atwiejsza do przejcia (136)

59. Ludzie szukaj przyczyn w cechach ludzi, a nie W okolicznociach (137)

60. Przyzwyczajenia ksztatuj si dugo i stopniowo (139)

61. Ludzie maj wiksz motywacj do wspózawodnictwa, gdy konkurentów jest niewielu (141)

62. Ludzi motywuje niezaleno (142)

LUDZIE S ZWIERZTAMI SPOECZNYMI

63. Grupa najbliszych znajomych zwykle liczy nie wicej ni 150 osób (144)

64. Ludzie s zaprogramowani na naladowanie i empati (147)

65. Wspólne dziaanie pogbia zwizki midzy ludmi (149)

66. Ludzie oczekuj, e interakcje w sieci bd zgodne z normami spoecznociowymi (151)

67. Ludzie kami z rónym nateniem, zalenie od medium (154)

68. Mózgi mówców i suchaczy synchronizuj si w trakcie prowadzenia komunikacji (156)

69. Mózg reaguje w sposób szczególny na ludzi, których zna si osobicie (157)

70. miech czy ludzi (159)

71. Na filmie ludzie potrafi lepiej oceni, czy miech jest prawdziwy, czy udawany (161)

JAK LUDZIE CZUJ

72. Siedem podstawowych emocji ma charakter uniwersalny (164)

73. Emocje s nierozerwalnie zwizane z ruchem mini i odwrotnie (166)

74. Anegdoty s bardziej skutecznym rodkiem przekazu ni dane (168)

75. Zapachy przywouj emocje i wspomnienia (169)

76. Niespodzianki zawsze sprawiaj ludziom przyjemno (171)

77. Ludzie s szczliwsi, gdy s zajci (173)

78. Sielankowe obrazy czyni ludzi szczliwymi (175)

79. Pierwszym powodem zaufania jest dla ludzi wygld i ukad (177)

80. Suchanie muzyki uwalnia dopamin w mózgu (179)

81. Im trudniej co osign, tym bardziej ludzie to lubi (180)

82. Ludzie przeszacowuj reakcje na wydarzenia w przyszoci (181)

83. Ludzie maj bardziej pozytywne nastawienie przed zdarzeniem i po nim ni w jego trakcie (182)

84. Gdy ludzie s smutni lub przestraszeni, wówczas najbardziej licz na co, co ju znaj (184)

LUDZIE POPENIAJ BDY

85. Ludzie zawsze bd popenia bdy; nie istnieje produkt, który bdzie na nie odporny (188)

86. Ludzie popeniaj bdy, gdy s zestresowani (190)

87. Nie wszystkie bdy s ze (194)

88. Ludzie popeniaj bdy, których rodzaje mona przewidzie (195)

89. Ludzie stosuj róne strategie poprawiania bdów (198)

JAK LUDZIE PODEJMUJ DECYZJE

90. Ludzie podejmuj wikszo decyzji podwiadomie (202)

91. Podwiadomo wie pierwsza (204)

92. Ludzie oczekuj wikszego wyboru i wicej informacji, ni s w stanie przeanalizowa (206)

93. Dla ludzi wybór jest równoznaczny z kontrol (208)

94. Ludzie mog troszczy si o czas bardziej ni o pienidze (210)

95. Nastrój wpywa na proces podejmowania decyzji (212)

96. Decyzje podejmowane grupowo mog by bdne (214)

97. Ludzie ulegaj wpywom osobowoci dominujcych (216)

98. Gdy ludzie s niepewni, pozwalaj innym decydowa, co robi (217)

99. Ludzie uwaaj, e inni s bardziej podatni na wpywy ni oni sami (219)

100. Ludzie wyej oceniaj produkty, które fizycznie znajduj si przed ich oczami (221)

Bibliografia (225)

Skorowidz (235)

Dodaj do koszyka 100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych klientach

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.