reklama - zainteresowany?

100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych klientach. Wydanie II - Helion

100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych klientach. Wydanie II
ebook
Autor: Susan Weinschenk
Tytuł oryginału: 100 Things Every Designer Needs to Know About People (2nd Edition)
Tłumaczenie: Piotr Pilch, Daniel Kaczmarek
ISBN: 978-83-283-7330-3
stron: 238, Format: ebook
Data wydania: 2021-04-27
Księgarnia: Helion

Cena książki: 29,50 zł (poprzednio: 59,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-29,50 zł)

Dodaj do koszyka 100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych klientach. Wydanie II

Tagi: Funkcjonalność stron i UX | Web Design

Niezależnie od tego, czy tworzysz stronę internetową, interfejs użytkownika, czy przedmiot codziennego użytku, musisz dostosować projekt do wymagań grupy docelowej. To, jak dobry będzie projekt i jakie wrażenia wywoła u użytkowników, zależy przede wszystkim od tego, co o nich wiesz. Niekiedy jest to specyficzna wiedza. W jaki sposób ci konkretni ludzie myślą? Kiedy podejmują decyzję? Co sprawi, że wykonają czynności, których się od nich oczekuje? W jaki sposób wywołać u nich określone emocje związane z projektowanym produktem? Na te i na wiele innych pytań odpowiada psychologia projektowania.

To drugie, zaktualizowane i uzupełnione wydanie cenionego poradnika dla projektantów, którzy chcą tworzyć rzeczy użyteczne, przydatne i lubiane przez użytkowników. Zawiera wnikliwą analizę 100 niezwykle ważnych z punktu widzenia projektanta kwestii, będącą efektem przestudiowania setek publikacji naukowych oraz tego, jak opisane w nich zasady są wykorzystywane w codziennej pracy projektanta, który tworzy interfejsy, strony WWW, aplikacje czy urządzenia i korzysta z najróżniejszych technologii. Dzięki podanym tu wskazówkom Twoje projekty będą bardziej intuicyjne i angażujące - w swojej pracy bowiem uwzględnisz to, jak ludzie myślą, jak się zachowują i podejmują decyzje.

Z książki dowiesz się:

 • w jaki sposób przyciągnąć i utrzymać uwagę odbiorcy
 • jak kształtować przyzwyczajenia człowieka
 • jak przebiega proces podejmowania decyzji
 • kiedy ludzie popełniają błędy i jakie są ich rodzaje
 • jakie czynniki budzą zaufanie

Nikt się nie oprze temu, co zaprojektujesz!

Dodaj do koszyka 100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych klientach. Wydanie II

 

Osoby które kupowały "100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych klientach. Wydanie II", wybierały także:

 • Ucieczka z pułapki budowania. Efektywne zarządzanie produktem
 • Wirtualna rzeczywistość. Doznanie na żądanie
 • Od pomysłu do przemysłu. Projekty IT w praktyce
 • D3.js w akcji
 • Jak projektować usługi. Niezawodne zasady w praktycznym zastosowaniu

Dodaj do koszyka 100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych klientach. Wydanie II

Spis treści

100 rzeczy, ktre kady projektant powinien wiedzie o potencjalnych klientach. Wydanie II eBook -- spis treci

 • Psychologia projektowania (X)

JAK LUDZIE WIDZ

 • 1. To, co widzisz, to nie to samo, co widzi Twój mózg (2)
 • 2. Widzenie peryferyjne ma wiksze znaczenie dla obioru tego, co si widzi, ni widzenie centralne (5)
 • 3. Ludzie identyfikuj obiekty, rozpoznajc wzorce (8)
 • 4. W mózgu znajduje si specjalny orodek, który rozpoznaje twarze (10)
 • 5. Specjalny obszar mózgu odpowiada za interpretowanie prostych cech wizualnych (13)
 • 6. Ludzie przegldaj zawarto ekranów na podstawie wczeniejszych dowiadcze oraz oczekiwa (15)
 • 7. Ludzie dostrzegaj wskazówki, które mówi im, co zrobi z danym obiektem (17)
 • 8. Ludzie mog nie zauwaa zmian, które zachodz w ich polu widzenia (21)
 • 9. Ludzie sdz, e obiekty, które s blisko siebie, s ze sob powizane (23)
 • 10. Poczenie koloru czerwonego i niebieskiego jest nieprzyjemne dla oczu (24)
 • 11. Co jedenasty mczyzna i co dwusetna kobieta cierpi na lepot na kolory (25)
 • 12. Kolory oznaczaj róne rzeczy w rónych kulturach (29)

JAK LUDZIE CZYTAJ

 • 13. To mit, e due litery utrudniaj czytanie (32)
 • 14. Czytanie i rozumienie to dwie róne sprawy (35)
 • 15. Umiejtno identyfikowania wzorców pozwala ludziom rozpoznawa litery w rónych krojach (40)
 • 16. Rozmiar czcionki ma znaczenie (43)
 • 17. Tekst na ekranie czyta si trudniej Ni na papierze (45)
 • 18. Ludzie czytaj szybciej dusze wiersze, lecz wol czyta krótsze (46)

JAK LUDZIE ZAPAMITUJ

 • 19. Pami krótkoterminowa ma ograniczon pojemno (50)
 • 20. Ludzie zapamituj tylko cztery rzeczy naraz (52)
 • 21. Ludzie musz uywa informacji, aby je sobie utrwali (55)
 • 22. Informacje atwiej si rozpoznaje, ni przypomina (57)
 • 23. Pami zuywa wiele zasobów umysu (59)
 • 24. Ludzie rekonstruuj wspomnienia za kadym razem, gdy je sobie przypominaj (61)
 • 25. To dobrze, e ludzie zapominaj (63)
 • 26. Wspomnienia najbardziej ywe s mylne (65)

JAK LUDZIE MYL

 • 27. Ludzie lepiej przetwarzaj informacje o niewielkich rozmiarach (68)
 • 28. Niektóre sposoby przetwarzania mylowego s bardziej wymagajce od innych (71)
 • 29. Umys bdzi przez 30 procent czasu (74)
 • 30. Im bardziej czowiek jest niepewny, tym bardziej broni swoich pogldów (76)
 • 31. Ludzie tworz modele mylowe (78)
 • 32. Ludzie stykaj si z modelami pojciowymi (80)
 • 33. Ludzie najlepiej przetwarzaj informacje podane w postaci opowieci (82)
 • 34. Ludzie najatwiej ucz si na przykadach (85)
 • 35. Ludzie maj tendencje do tworzenia kategorii (87)
 • 36. Czas jest wzgldny (89)
 • 37. Ludzie odrzucaj informacje, które nie s zgodne z ich przekonaniami (91)
 • 38. Ludzie potrafi odpyn (93)
 • 39. Kultura wpywa na sposób mylenia (95)

JAK LUDZIE SKUPIAJ UWAG

 • 40. Uwaga ma charakter selektywny (98)
 • 41. Ludzie przywykaj do informacji (100)
 • 42. Wywiczone umiejtnoci nie wymagaj wiadomego skupienia uwagi (101)
 • 43. Spodziewana czstotliwo wpywa na skupienie uwagi (103)
 • 44. Nasza uwaga pozostaje skupiona mniej wicej przez dziesi minut (105)
 • 45. Ludzie zwracaj uwag tylko na wyraziste cechy (106)
 • 46. Ludzie nie potrafi wykonywa kilku zada naraz tak dobrze, jak im si wydaje (107)
 • 47. Niebezpieczestwo, jedzenie, seks, ruch, twarze i opowieci najbardziej przycigaj uwag (110)
 • 48. Gone dwiki zaskakuj i przycigaj uwag (112)
 • 49. Aby ludzie zwrócili na co uwag, musz najpierw to co sobie uwiadomi (114)

CO MOTYWUJE LUDZI

 • 50. Motywacja ludzi wzrasta wraz ze zblianiem si do celu (118)
 • 51. Zmienno nagród motywuje bardziej (120)
 • 52. Dopamina stymuluje poszukiwanie informacji (123)
 • 53. Nieprzewidywalno kae ludziom szuka dalej (125)
 • 54. Ludzi bardziej motywuj nagrody ukryte ni jawne (127)
 • 55. Ludzi motywuje postp, doskonao i kontrola (129)
 • 56. Ludzi motywuj normy spoeczne (131)
 • 57. Ludzie z natury s leniwi (132)
 • 58. Ludzie poszukaj drogi na skróty tylko wtedy, gdy bdzie ona atwiejsza do przejcia (135)
 • 59. Ludzie szukaj przyczyn w cechach ludzi, a nie okolicznoci (136)
 • 60. Ksztatowanie lub zmiana przyzwyczajenia s prostsze, ni si wydaje (138)
 • 61. Ludzie maj wiksz motywacj do wspózawodnictwa, gdy konkurentów jest niewielu (140)
 • 62. Ludzi motywuje niezaleno (142)

LUDZIE S ZWIERZTAMI SPOECZNYMI

 • 63. Grupa najbliszych znajomych zwykle liczy nie wicej ni 150 osób (144)
 • 64. Ludzie s zaprogramowani na naladowanie i empati (147)
 • 65. Wspólne dziaanie pogbia zwizki midzy ludmi (149)
 • 66. Ludzie oczekuj, e interakcje w sieci bd zgodne z normami spoecznociowymi (151)
 • 67. Ludzie kami z rónym nateniem, zalenie od medium (153)
 • 68. Mózgi mówców i suchaczy synchronizuj si w trakcie prowadzenia komunikacji (156)
 • 69. Mózg reaguje w sposób szczególny na ludzi, których zna si osobicie (157)
 • 70. miech czy ludzi (159)
 • 71. Na filmie ludzie potrafi lepiej oceni, czy miech jest prawdziwy, czy udawany (162)

JAK LUDZIE CZUJ

 • 72. Niektóre emocje mog mie charakter uniwersalny (166)
 • 73. Pozytywne odczucia wzgldem grupy mog skutkowa myleniem grupowym (169)
 • 74. Opowieci i anegdoty przekonuj bardziej ni same dane (170)
 • 75. Jeli ludzie nie odczuwaj, nie mog podejmowa decyzji (171)
 • 76. Niespodzianki zawsze sprawiaj ludziom przyjemno (173)
 • 77. Ludzie s szczliwsi, gdy s zajci (175)
 • 78. Sielankowe obrazy czyni ludzi szczliwymi (177)
 • 79. Pierwszym powodem zaufania jest dla ludzi wygld i ukad (179)
 • 80. Suchanie muzyki uwalnia dopamin w mózgu (181)
 • 81. Im trudniej co osign, tym bardziej ludzie to lubi (182)
 • 82. Ludzie przeszacowuj reakcje na wydarzenia w przyszoci (184)
 • 83. Ludzie maj bardziej pozytywne nastawienie przed zdarzeniem i po nim ni w jego trakcie (185)
 • 84. Gdy ludzie s smutni lub przestraszeni, wówczas najbardziej licz na co, co ju znaj (187)

LUDZIE POPENIAJ BDY

 • 85. Ludzie zawsze bd popenia bdy; nie istnieje produkt, który bdzie na nie odporny (190)
 • 86. Ludzie popeniaj bdy, gdy s zestresowani (192)
 • 87. Nie wszystkie bdy s ze (196)
 • 88. Ludzie popeniaj bdy, których rodzaje mona przewidzie (197)
 • 89. Ludzie stosuj róne strategie poprawiania bdów (200)

JAK LUDZIE PODEJMUJ DECYZJE

 • 90. Ludzie podejmuj wikszo decyzji podwiadomie (204)
 • 91. Podwiadomo wie pierwsza (206)
 • 92. Ludzie oczekuj wikszego wyboru i wicej informacji, ni s w stanie przeanalizowa (208)
 • 93. Dla ludzi wybór jest równoznaczny z kontrol (210)
 • 94. Ludzie mog troszczy si o czas bardziej ni o pienidze (212)
 • 95. Nastrój wpywa na proces podejmowania decyzji (214)
 • 96. Moesz uzyska lepsze decyzje podejmowane grupowo (216)
 • 97. Ludzie podejmuj decyzje ukierunkowane przyzwyczajeniami lub wartociami, lecz nie obydwoma kryteriami naraz (218)
 • 98. Gdy ludzie s niepewni, pozwalaj innym decydowa, co robi (220)
 • 99. Ludzie uwaaj, e inni s bardziej podatni na wpywy ni oni sami (222)
 • 100. Ludzie wyej oceniaj produkty, które fizycznie znajduj si przed ich oczami (224)
   
 • Bibliografia (227)
 • róda wybranych rysunków (235)

Dodaj do koszyka 100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych klientach. Wydanie II

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.