reklama - zainteresowany?

MySQL. Almanach - Helion

MySQL. Almanach
Autor: Russell J. T. Dyer
Tytuł oryginału: MySQL in a Nutshell
Tłumaczenie: Rafał Jońca
ISBN: 83-246-0130-9
stron: 344, Format: B5, okładka: miękka
Data wydania: 2005-11-07
Księgarnia: Helion

Cena książki: 39,90 zł

Dodaj do koszyka MySQL. Almanach

Tagi: MySQL - Programowanie

Przewodnik po najpopularniejszej dostępnej nieodpłatnie bazie danych

 • Przegląd instrukcji języka SQL
 • Polecenia klienta i serwera MySQL
 • Funkcje interfejsów programistycznych

MySQL to stabilny, wydajny i szybki system zarządzania bazami danych dostępny nieodpłatnie, na licencji open source. Najczęściej stosowany jest jako zaplecze bazodanowe witryn WWW, ale coraz częściej sięgają po niego twórcy rozbudowanych aplikacji, którzy do niedawna wykorzystywali drogie, komercyjne bazy danych. MySQL posiada spore możliwości, a administracja nim nie nastręcza większych problemów, dzięki wielu narzędziom tekstowym i graficznym ułatwiającym pracę z tym systemem. Dostępność wielu interfejsów programistycznych (API) bardzo ułatwia tworzenie aplikacji opartych na MySQL.

Książka "MySQL. Almanach" to podręcznik dla użytkowników, administratorów i programistów korzystających z bazy danych MySQL. Zawiera opisy instrukcji i funkcji MySQL, narzędzi administracyjnych i najpopularniejszych interfejsów programistycznych. Przedstawia proces instalacji bazy i tworzenia nowych tabel, sposoby konstruowania efektywnych zapytań oraz składnię i parametry poleceń stosowanych w pracy z tekstowymi narzędziami klienckimi i administracyjnymi.

 • Instalacja MySQL w różnych systemach operacyjnych
 • Tworzenie baz i tabel
 • Wprowadzanie danych i import z plików tekstowych
 • Wybieranie danych
 • Instrukcje i funkcje języka SQL
 • Operacje na liczbach, tekstach i datach
 • Narzędzia dostępne z wiersza poleceń
 • Funkcje API dla Perla, PHP i C

Dzięki wiadomościom zawartym w tej książce praca z MySQL stanie się bardziej wydajna.

Dodaj do koszyka MySQL. Almanach

Spis treści

MySQL. Almanach -- spis treści

Przedmowa (19)

1. Wprowadzenie do MySQL (23)

 • Wartość MySQL (23)
 • Pakiet MySQL (24)
 • Licencje (25)
 • Listy mailingowe (25)
 • Książki i inne publikacje (26)

2. Instalacja MySQL (27)

 • Wybór dystrybucji (27)
 • Dystrybucje źródłowe dla systemów uniksowych (28)
 • Dystrybucje binarne dla systemów uniksowych (30)
 • Dystrybucje RPM systemu Linux (31)
 • Dystrybucje dla systemu Mac OS X (32)
 • Dystrybucje dla systemu Novell NetWare (32)
 • Dystrybucje dla systemu Windows (33)
 • Zadania po instalacji (35)

3. Podstawy MySQL (37)

 • Klient mysql (37)
 • Tworzenie bazy danych i tabel (38)
 • Pokaż mi (40)
 • Wstawianie danych (41)
 • Pobieranie danych (41)
 • Kolejność, limitowanie wyników i grupowanie (43)
 • Analiza i manipulacja danymi (44)
 • Modyfikacja danych (45)
 • Usuwanie danych (47)
 • Wyszukiwanie danych (48)
 • Hurtowy import danych (48)
 • Interfejs wiersza poleceń (50)
 • Podsumowanie (51)

4. Instrukcje SQL (53)

  • Polecenia pogrupowane według typu (53)
  • Polecenia i klauzule w kolejności alfabetycznej (54)
  • ALTER DATABASE (55)
  • ALTER TABLE (55)
  • ALTER VIEW (59)
  • ANALYZE TABLE (59)
  • BACKUP TABLE (60)
  • CACHE INDEX (60)
  • CHANGE MASTER TO (61)
  • CHECK TABLE (62)
  • CHECKSUM TABLE (63)
  • COMMIT (63)
  • CREATE DATABASE (64)
  • CREATE INDEX (64)
  • CREATE TABLE (65)
  • CREATE VIEW (70)
  • DELETE (71)
  • DESCRIBE (72)
  • DO (73)
  • DROP DATABASE (73)
  • DROP INDEX (73)
  • DROP TABLE (74)
  • DROP USER (74)
  • DROP VIEW (75)
  • EXPLAIN (75)
  • FLUSH (75)
  • GRANT (76)
  • HANDLER (78)
  • INSERT (80)
  • JOIN (83)
  • KILL (85)
  • LOAD DATA FROM MASTER (85)
  • LOAD DATA INFILE (86)
  • LOAD INDEX INTO CACHE (87)
  • LOAD TABLE ... FROM MASTER (87)
  • LOCK TABLES (88)
  • OPTIMIZE TABLE (89)
  • PURGE MASTER LOGS (89)
  • RENAME TABLE (89)
  • REPAIR TABLE (90)
  • REPLACE (91)
  • RESET (92)
  • RESET MASTER (92)
  • RESET SLAVE (92)
  • RESTORE TABLE (93)
  • REVOKE (93)
  • ROLLBACK (94)
  • ROLLBACK TO SAVEPOINT (94)
  • SAVEPOINT (94)
  • SELECT (95)
  • SET (101)
  • SET PASSWORD (102)
  • SET SQL_LOG_BIN (102)
  • SET TRANSACTION (102)
  • SHOW BINLOG EVENTS (103)
  • SHOW CHARACTER SET (104)
  • SHOW COLLATION (104)
  • SHOW COLUMNS (105)
  • SHOW CREATE DATABASE (105)
  • SHOW CREATE TABLE (106)
  • SHOW CREATE VIEW (106)
  • SHOW DATABASES (106)
  • SHOW ENGINES (107)
  • SHOW ERRORS (107)
  • SHOW GRANTS (107)
  • SHOW INDEX (108)
  • SHOW INNODB STATUS (108)
  • SHOW LOGS (109)
  • SHOW MASTER LOGS (109)
  • SHOW MASTER STATUS (109)
  • SHOW PRIVILEGES (109)
  • SHOW PROCESSLIST (109)
  • SHOW SLAVE HOSTS (110)
  • SHOW SLAVE STATUS (110)
  • SHOW STATUS (111)
  • SHOW TABLE STATUS (111)
  • SHOW TABLES (112)
  • SHOW VARIABLES (112)
  • SHOW WARNINGS (113)
  • START SLAVE (113)
  • START TRANSACTION (114)
  • STOP SLAVE (114)
  • TRUNCATE TABLE (114)
  • UNION (115)
  • UNLOCK TABLES (115)
  • USE (115)

5. Funkcje tekstów (117)

  • Funkcje tekstów pogrupowane według typu (117)
  • Funkcje tekstów w kolejności alfabetycznej (118)
  • AES_DECRYPT() (118)
  • AES_ENCRYPT() (118)
  • ASCII() (118)
  • BIN() (119)
  • BINARY (119)
  • BIT_LENGTH() (120)
  • CHAR() (120)
  • CHAR_LENGTH() (120)
  • CHARACTER_LENGTH() (121)
  • COMPRESS() (121)
  • CONCAT() (121)
  • CONCAT_WS() (121)
  • CONV() (122)
  • DECODE() (122)
  • DES_DECRYPT() (123)
  • DES_ENCRYPT() (123)
  • ELT() (123)
  • ENCODE() (124)
  • ENCRYPT() (124)
  • EXPORT_SET() (124)
  • FIELD() (125)
  • FIND_IN_SET() (125)
  • HEX() (125)
  • INET_ATON() (126)
  • INET_NTOA() (126)
  • INSERT() (126)
  • INSTR() (127)
  • LCASE() (127)
  • LEFT() (127)
  • LENGTH() (127)
  • LOAD_FILE() (128)
  • LOCATE() (128)
  • LOWER() (129)
  • LPAD() (129)
  • LTRIM() (129)
  • MAKE_SET() (129)
  • MATCH() AGAINST() (130)
  • MD5() (130)
  • MID() (131)
  • OCT() (131)
  • OCTET_LENGTH() (131)
  • OLD_PASSWORD() (131)
  • ORD() (132)
  • PASSWORD() (132)
  • POSITION() (132)
  • QUOTE() (133)
  • REPEAT() (133)
  • REPLACE() (133)
  • REVERSE() (133)
  • RIGHT() (134)
  • RPAD() (134)
  • RTRIM() (134)
  • SHA() (135)
  • SHA1() (135)
  • SOUNDEX() (135)
  • SPACE() (135)
  • STRCMP() (136)
  • SUBSTRING() (136)
  • SUBSTRING_INDEX() (137)
  • TRIM() (137)
  • UCASE() (137)
  • UNCOMPRESS() (138)
  • UNCOMPRESSED_LENGTH() (138)
  • UNHEX() (138)
  • UPPER() (138)

6. Funkcje daty i czasu (139)

  • Funkcje daty i czasu pogrupowane według typu (140)
  • Funkcje daty i czasu w porządku alfabetycznym (140)
  • ADDDATE() (140)
  • ADDTIME() (141)
  • CONVERT_TZ() (141)
  • CURDATE() (142)
  • CURRENT_DATE() (142)
  • CURRENT_TIME() (142)
  • CURRENT_TIMESTAMP() (142)
  • CURTIME() (143)
  • DATE() (143)
  • DATE_ADD() (144)
  • DATE_FORMAT() (144)
  • DATE_SUB() (146)
  • DATEDIFF() (146)
  • DAY() (146)
  • DAYNAME() (147)
  • DAYOFMONTH() (147)
  • DAYOFWEEK() (147)
  • DAYOFYEAR() (148)
  • EXTRACT() (148)
  • FROM_DAYS() (148)
  • FROM_UNIXTIME() (149)
  • GET_FORMAT() (149)
  • HOUR() (150)
  • LAST_DAY() (151)
  • LOCALTIME() (151)
  • LOCALTIMESTAMP() (151)
  • MAKEDATE() (152)
  • MAKETIME() (152)
  • MICROSECOND() (152)
  • MINUTE() (153)
  • MONTH() (153)
  • MONTHNAME() (153)
  • NOW() (154)
  • PERIOD_ADD() (154)
  • PERIOD_DIFF() (154)
  • QUARTER() (155)
  • SEC_TO_TIME() (156)
  • SECOND() (156)
  • STR_TO_DATE() (157)
  • SUBDATE() (157)
  • SUBTIME() (157)
  • SYSDATE() (158)
  • TIME() (158)
  • TIMEDIFF() (159)
  • TIMESTAMP() (159)
  • TIMESTAMPDIFF() (159)
  • TIMESTAMPADD() (160)
  • TIME_FORMAT() (160)
  • TIME_TO_SEC() (160)
  • TO_DAYS() (161)
  • UNIX_TIMESTAMP() (161)
  • UTC_DATE() (161)
  • UTC_TIME() (162)
  • UTC_TIMESTAMP() (162)
  • WEEK() (163)
  • WEEKDAY() (163)
  • WEEKOFYEAR() (163)
  • YEAR() (164)
  • YEARWEEK() (164)

7. Funkcje matematyczne i agregujące (165)

 • Funkcje w kolejności alfabetycznej (165)
  • ABS() (165)
  • ACOS() (165)
  • ASIN() (166)
  • ATAN() (166)
  • ATAN2() (166)
  • AVG() (167)
  • BIT_AND() (167)
  • BIT_OR() (167)
  • BIT_XOR() (167)
  • CEIL() (167)
  • CEILING() (168)
  • COS() (168)
  • COT() (168)
  • COUNT() (168)
  • CRC32() (169)
  • DEGREES() (169)
  • EXP() (169)
  • FLOOR() (169)
  • FORMAT() (170)
  • GREATEST() (170)
  • GROUP_CONCAT() (170)
  • LEAST() (171)
  • LN() (171)
  • LOG() (172)
  • LOG2() (172)
  • LOG10() (172)
  • MAX() (172)
  • MIN() (172)
  • MOD() (173)
  • PI() (173)
  • POW() (173)
  • POWER() (174)
  • RADIANS() (174)
  • RAND() (174)
  • ROUND() (174)
  • SIGN() (175)
  • SIN() (175)
  • SQRT() (175)
  • STD() (175)
  • STDDEV() (176)
  • STD() (176)
  • TAN() (176)
  • TRUNCATE() (176)
  • VARIANCE() (177)

8. Funkcje sterowania przepływem (179)

 • Funkcje w kolejności alfabetycznej (179)
  • CASE() (179)
  • IF() (180)
  • IFNULL() (181)
  • NULLIF() (181)

9. Pozostałe funkcje (183)

 • Funkcje w kolejności alfabetycznej (183)
  • ANALYSE() (183)
  • BENCHMARK() (184)
  • BIT_COUNT() (184)
  • CAST() (185)
  • CHARSET() (185)
  • COALESCE() (185)
  • COERCIBILITY() (185)
  • COLLATION() (186)
  • CONNECTION_ID() (186)
  • CONVERT() (186)
  • CURRENT_USER() (186)
  • DATABASE() (187)
  • FOUND_ROWS() (187)
  • GET_LOCK() (187)
  • INTERVAL() (188)
  • IS_FREE_LOCK() (188)
  • IS_USED_LOCK() (188)
  • ISNULL() (189)
  • LAST_INSERT_ID() (189)
  • MASTER_POS_WAIT() (189)
  • RELEASE_LOCK() (190)
  • SESSION_USER() (190)
  • SYSTEM_USER() (190)
  • USER() (190)
  • UUID() (191)
  • VERSION() (191)

10. Serwer i klient MySQL (193)

  • mysql (193)
  • mysqld (195)
  • mysqld_multi (201)
  • mysqld_safe (202)

11. Narzędzia wiersza poleceń (205)

  • comp_err (205)
  • isamchk (206)
  • make_binary_distribution (206)
  • msql2mysql (206)
  • my_print_defaults (206)
  • myisamchk (207)
  • myisamlog (210)
  • myisampack (211)
  • mysqlaccess (212)
  • mysqladmin (214)
  • mysqlbinlog (217)
  • mysqlbug (218)
  • mysqlcheck (218)
  • mysqldump (220)
  • mysqldumpslow (224)
  • mysqlhotcopy (225)
  • mysqlimport (226)
  • mysqlshow (229)
  • perror (230)

12. Interfejs programistyczny dla języka Perl (231)

  • Korzystanie z Perl DBI w celu łączenia z MySQL (231)
  • Omówienie metod i funkcji Perl DBI (235)
  • available_drivers() (235)
  • begin_work() (236)
  • bind_col() (236)
  • bind_columns() (236)
  • bind_param() (236)
  • bind_param_array() (237)
  • bind_param_inout() (237)
  • can() (237)
  • clone() (237)
  • column_info() (238)
  • commit() (238)
  • connect() (238)
  • connect_cached() (238)
  • data_sources() (238)
  • disconnect() (239)
  • do() (239)
  • dump_results() (239)
  • err() (240)
  • errstr() (240)
  • execute() (240)
  • execute_array() (241)
  • execute_for_fetch() (241)
  • fetch() (241)
  • fetchall_arrayref() (241)
  • fetchall_hashref() (241)
  • fetchrow_array() (242)
  • fetchrow_arrayref() (242)
  • fetchrow_hashref() (242)
  • finish() (243)
  • foreign_key_info() (243)
  • func() (243)
  • get_info() (243)
  • installed_versions() (243)
  • last_insert_id() (244)
  • looks_like_number() (244)
  • neat() (244)
  • neat_list() (244)
  • parse_dsn() (245)
  • parse_trace_flag() (245)
  • parse_trace_flags() (245)
  • ping() (245)
  • prepare() (245)
  • prepare_cached() (246)
  • primary_key() (246)
  • primary_key_info() (246)
  • quote() (246)
  • quote_identifier() (247)
  • rollback() (247)
  • rows() (247)
  • selectall_arrayref() (247)
  • selectall_hashref() (248)
  • selectcol_arrayref() (248)
  • selectrow_array() (249)
  • selectrow_arrayref() (249)
  • selectrow_hashref() (249)
  • set_err() (250)
  • state() (250)
  • table_info() (250)
  • table_info_all() (250)
  • tables() (250)
  • trace() (250)
  • trace_msg() (251)
  • type_info() (251)
  • type_info_all() (251)
 • Atrybuty uchwytów (251)
  • Atrybuty dotyczące wszystkich uchwytów (251)
  • Atrybuty dotyczące jedynie uchwytów baz danych (253)
  • Atrybuty dotyczące jedynie uchwytów poleceń (254)
  • Dynamiczne atrybuty DBI (254)

13. Interfejs programistyczny dla języka PHP (255)

  • Korzystanie z MySQL w PHP (255)
  • Funkcje PHP związane z MySQL w kolejności alfabetycznej (257)
  • mysql_affected_rows() (257)
  • mysql_change_user() (258)
  • mysql_client_encoding() (258)
  • mysql_close() (258)
  • mysql_connect() (259)
  • mysql_create_db() (260)
  • mysql_data_seek() (260)
  • mysql_db_name() (261)
  • mysql_db_query() (261)
  • mysql_drop_db() (262)
  • mysql_errno() (262)
  • mysql_error() (262)
  • mysql_escape_string() (262)
  • mysql_fetch_array() (263)
  • mysql_fetch_assoc() (263)
  • mysql_fetch_field() (264)
  • mysql_fetch_lengths() (265)
  • mysql_fetch_object() (265)
  • mysql_fetch_row() (266)
  • mysql_field_flags() (266)
  • mysql_field_len() (267)
  • mysql_field_name() (267)
  • mysql_field_seek() (268)
  • mysql_field_table() (268)
  • mysql_field_type() (269)
  • mysql_free_result() (269)
  • mysql_get_client_info() (270)
  • mysql_get_host_info() (270)
  • mysql_get_proto_info() (270)
  • mysql_get_server_info() (270)
  • mysql_info() (271)
  • mysql_insert_id() (271)
  • mysql_list_dbs() (271)
  • mysql_list_fields() (272)
  • mysql_list_processes() (272)
  • mysql_list_tables() (272)
  • mysql_num_fields() (273)
  • mysql_num_rows() (273)
  • mysql_pconnect() (274)
  • mysql_ping() (274)
  • mysql_query() (274)
  • mysql_real_escape_string() (275)
  • mysql_result() (275)
  • mysql_select_db() (275)
  • mysql_stat() (276)
  • mysql_tablename() (276)
  • mysql_thread_id() (276)
  • mysql_unbuffered_query() (276)

14. Interfejs programistyczny dla języka C (279)

  • Korzystanie z MySQL z poziomu języka C (279)
  • Funkcje w kolejności alfabetycznej (282)
  • mysql_affected_rows() (282)
  • mysql_autocommit() (282)
  • mysql_change_user() (282)
  • mysql_character_set_name() (283)
  • mysql_close() (283)
  • mysql_commit() (284)
  • mysql_connect() (284)
  • mysql_create_db() (284)
  • mysql_data_seek() (285)
  • mysql_debug() (285)
  • mysql_drop_db() (285)
  • mysql_dump_debug_info() (286)
  • mysql_eof() (286)
  • mysql_errno() (286)
  • mysql_error() (287)
  • mysql_escape_string() (287)
  • mysql_fetch_field() (288)
  • mysql_fetch_field_direct() (288)
  • mysql_fetch_fields() (288)
  • mysql_fetch_lengths() (289)
  • mysql_fetch_row() (289)
  • mysql_field_count() (290)
  • mysql_field_seek() (290)
  • mysql_field_tell() (291)
  • mysql_free_result() (291)
  • mysql_get_client_info() (291)
  • mysql_get_client_version() (292)
  • mysql_get_host_info() (292)
  • mysql_get_proto_info() (292)
  • mysql_get_server_info() (293)
  • mysql_get_server_version() (293)
  • mysql_info() (293)
  • mysql_init() (294)
  • mysql_insert_id() (294)
  • mysql_kill() (294)
  • mysql_list_dbs() (295)
  • mysql_list_fields() (295)
  • mysql_list_processes() (296)
  • mysql_list_tables() (296)
  • mysql_more_results() (296)
  • mysql_next_result() (297)
  • mysql_num_fields() (297)
  • mysql_num_rows() (297)
  • mysql_options() (297)
  • mysql_ping() (298)
  • mysql_query() (299)
  • mysql_real_connect() (299)
  • mysql_real_escape_string() (300)
  • mysql_real_query() (301)
  • mysql_reload() (302)
  • mysql_rollback() (302)
  • mysql_row_seek() (302)
  • mysql_row_tell() (303)
  • mysql_select_db() (303)
  • mysql_set_server_option() (303)
  • mysql_shutdown() (303)
  • mysql_sqlstate() (304)
  • mysql_stat() (304)
  • mysql_store_result() (304)
  • mysql_thread_id() (305)
  • mysql_thread_safe() (305)
  • mysql_use_result() (305)
  • mysql_warning_count() (306)
 • Typy danych interfejsu programistycznego MySQL dla języka C (306)

A Typy danych (309)

B Operatory (313)

C Zmienne środowiskowe (317)

Skorowidz (319)

Dodaj do koszyka MySQL. Almanach

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2018 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.