reklama - zainteresowany?

Sztuczna inteligencja od podstaw - Helion

Sztuczna inteligencja od podstaw

MIEJSCE 6 na liście TOP 20
Autor: Feliks Kurp
ISBN: 978-83-8322-123-6
okładka: mi
Księgarnia: Helion

Książka będzie dostępna od października 2022

Spis treści

Sztuczna inteligencja od podstaw -- spis tre¶ci

ROZDZIAŁ 1. Definicja pojęcia "sztuczna inteligencja"

ROZDZIAŁ 2. Silna i słaba sztuczna inteligencja

ROZDZIAŁ 3. Przegl±d klasycznych metod sztucznej inteligencji

 • 3.1. Metody heurystyczne i metaheurystyczne
 • 3.2. Sztuczne sieci neuronowe
 • 3.3. Uczenie maszynowe
 • 3.4. Przetwarzanie języka naturalnego
 • 3.5. Algorytmy genetyczne i ewolucyjne
 • 3.6. Algorytmy mrówkowe i inteligencja roju
 • 3.7. Sztuczne życie
 • 3.8. Sztuczna inteligencja w procesach wydobywania wiedzy z danych
 • 3.9. Metody hybrydowe
 • 3.10. Metody na pograniczu sztucznej inteligencji
 • 3.11. Co dalej ze sztuczn± inteligencj±? Możliwo¶ci i zagrożenia

ROZDZIAŁ 4. Algorytmy genetyczne i ewolucyjne

 • 4.1. Idea algorytmów genetycznych i ewolucyjnych
 • 4.2. Klasyczny algorytm genetyczny
 • 4.3. Operatory genetyczne
 • 4.4. Przykłady operacji krzyżowania i mutacji
 • 4.5. Przykłady wykorzystania algorytmu genetycznego
  • 4.5.1. Szukanie ekstremum funkcji jednej zmiennej
  • 4.5.2. Rozwi±zanie problemu plecakowego
 • 4.6. Strategie ewolucyjne
 • 4.7. Eksploracja i eksploatacja
 • 4.8. Porównanie metod selekcji
 • 4.9. Metody skalowania funkcji dostosowania
 • 4.10. Specjalne procedury reprodukcji
 • 4.11. Programowanie genetyczne
 • 4.12. Poszukiwanie ekstremum funkcji wielu zmiennych z duż± dokładno¶ci±

ROZDZIAŁ 5. Algorytm mrówkowy

 • 5.1. Główne różnice w zachowaniu "sztucznych mrówek" w porównaniu z rzeczywistymi
 • 5.2. Podstawowe parametry wej¶ciowe algorytmu mrówkowego
 • 5.3. Wpływ ilo¶ci pozostawionego feromonu w punktach grafu
 • 5.4. Wpływ liczby mrówek bior±cych udział w eksperymencie
 • 5.5. Wpływ liczby punktów do wyboru przez mrówki
 • 5.6. Wpływ metody wyboru kolejnego punktu grafu przez mrówkę
 • 5.7. Stopień nasycenia feromonem poszczególnych punktów grafu po zakończeniu symulacji
 • Podsumowanie

ROZDZIAŁ 6. Sztuczne sieci neuronowe

 • 6.1. Sieci neuronowe biologiczne
 • 6.2. Budowa i działanie sztucznego neuronu
 • 6.3. Funkcje aktywacji
 • 6.4. Perceptron
 • 6.5. Model neuronu sigmoidalnego
 • 6.6. Dlaczego sieci neuronowe?
 • 6.7. Topologie sieci neuronowych
  • 6.7.1. Sieci jednokierunkowe
  • 6.7.2. Algorytm wstecznej propagacji błędów
  • 6.7.3. Sieci rekurencyjne
  • 6.7.4. Sieci komórkowe samoorganizuj±ce się
  • 6.7.5. Sieci samoorganizuj±ce z konkurencj±
  • 6.7.6. Wykorzystanie sieci samoorganizuj±cych

ROZDZIAŁ 7. Uczenie maszynowe

 • 7.1. Modele uczenia maszynowego
  • 7.1.1. Uczenie nadzorowane (z nauczycielem)
  • 7.1.2. Uczenie nienadzorowane (bez nauczyciela)
  • 7.1.3. Uczenie ze wzmocnieniem
 • 7.2. Głębokie uczenie się
 • 7.3. Zautomatyzowane uczenie maszynowe AutoML)

ROZDZIAŁ 8. Sztuczne życie

 • 8.1. Definicja sztucznego życia
 • 8.2. Model Lotki-Volterry
 • 8.3. Autorski model pełzacze i bakterie
 • 8.4. Symulacja choroby i leczenia organizmu

ROZDZIAŁ 9. Metody wykorzystuj±ce zbiory rozmyte typu 1.

 • 9.1. Podstawowe pojęcia teorii zbiorów rozmytych typu 1.
 • 9.2. Operacje na zbiorach rozmytych
 • 9.3. Relacje rozmyte
 • 9.4. Przykłady zastosowań teorii zbiorów rozmytych
  • 9.4.1. Rozmyta metoda Delphi
  • 9.4.2. Rozmyta metoda PERT
 • 9.5. Podejmowanie decyzji w otoczeniu rozmytym
  • 9.5.1. Przydział dywidendy
  • 9.5.2. Polityka zatrudnienia
 • 9.6. Przybliżone wnioskowanie
  • 9.6.1. Wnioskowanie w logice dwuwarto¶ciowej
  • 9.6.2. Wnioskowanie w logice rozmytej
 • 9.7. Sterowanie rozmyte

ROZDZIAŁ 10. Systemy ekspertowe. Metody wnioskowania

 • 10.1. Definicja systemu ekspertowego
 • 10.2. Ogólna budowa systemu ekspertowego
 • 10.3. Drzewa decyzyjne
 • 10.4. Metodologia wnioskowania
  • 10.4.1. Wnioskowanie dedukcyjne a indukcyjne
  • 10.4.2. Wnioskowanie dedukcyjne (udowodnienie celu)
  • 10.4.3. Wnioskowanie indukcyjne (od danych do celu)
  • 10.4.4. Wnioskowanie mieszane

ROZDZIAŁ 11. Inteligentna analiza danych

 • 11.1. Eksploracja danych
 • 11.2. Analityczne przetwarzanie danych
 • 11.3. Klasyczne metody eksploracji danych
 • 11.4. Inteligentne metody eksploracji danych
 • 11.5. Podstawowe własno¶ci analizy skupień
 • 11.6. Metoda k-¶rednich (k-means)
 • 11.7. Przykładowa aplikacja analizy danych metod± k-means

ROZDZIAŁ 12. Metody hybrydowe i koewolucyjne

 • 12.1. Metody hybrydowe
  • 12.1.1. Algorytmy ewolucyjne w projektowaniu sieci neuronowych
  • 12.1.2. Algorytmy ewolucyjne w uczeniu wag sieci neuronowych
  • 12.1.3. Algorytmy ewolucyjne do uczenia wag i okre¶lania architektury sieci neuronowych jednocze¶nie
  • 12.1.4. Adaptacyjne rozmyte algorytmy ewolucyjne
  • 12.1.5. Algorytmy ewolucyjne w projektowaniu systemów rozmytych
  • 12.1.6. Dopasowanie funkcji przynależno¶ci za pomoc± algorytmu genetycznego
 • 12.2. Algorytmy koewolucyjne
 • 12.3. Algorytmy koewolucyjne - podsumowanie
 • 12.4. Podsumowanie rozdziału 12.

ROZDZIAŁ 13. Przetwarzanie języka naturalnego

 • 13.1. Języki naturalne i formalne
 • 13.2. Historia rozwoju NLP
 • 13.3. Poziomy analizy języka naturalnego
 • 13.4. Analiza składniowa (syntaktyczna)
  • 13.4.1. Gramatyki generatywne Chomsky'ego
 • 13.5. Analiza semantyczna (znaczeniowa)
  • 13.5.1. Podej¶cie strukturalne do opisu semantyki
  • 13.5.2. Symetryczna macierz współwystępowania słów
  • 13.5.3. Reprezentacja wektorowa słowa (metody Word2vec i Doc2vec)
  • 13.5.4. Podobieństwo cosinusowe wektorów słów
  • 13.5.5. Modelowanie językowe BERT
 • 13.6. Model GPT-3
 • 13.7. Analiza sentymentu

Podsumowanie

Bibliografia

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2023 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe naleĹĽÄ… do wydawnictwa Helion S.A.