reklama - zainteresowany?

Python i praca z danymi. Przetwarzanie, analiza, modelowanie i wizualizacja. Wydanie III - Helion

Python i praca z danymi. Przetwarzanie, analiza, modelowanie i wizualizacja. Wydanie III

MIEJSCE 12 na li┼Ťcie TOP 20
Autor: Avinash Navlani, Armando Fandango, Ivan Idris
Tytuł oryginału: Python Data Analysis: Perform data collection, data processing, wrangling, visualization, and model building using Python, 3rd Edition
Tłumaczenie: Krzysztof Sawka
ISBN: 978-83-283-8360-9
stron: 384, Format: 168x237, okładka: mi
Data wydania: 2022-04-01
Ksi─Ögarnia: Helion

Cena ksi─ů┼╝ki: 62,30 z┼é (poprzednio: 89,00 z┼é)
Oszczędzasz: 30% (-26,70 zł)

Dodaj do koszyka Python i praca z danymi. Przetwarzanie, analiza, modelowanie i wizualizacja. Wydanie III

Tagi: Python - Programowanie

Analiza danych sprawia,

Dodaj do koszyka Python i praca z danymi. Przetwarzanie, analiza, modelowanie i wizualizacja. Wydanie III

 

Osoby które kupowały "Python i praca z danymi. Przetwarzanie, analiza, modelowanie i wizualizacja. Wydanie III", wybierały także:

 • Flask. Kurs video. Od pierwszej linijki kodu do praktycznego zastosowania
 • Python. Kurs video. Programowanie asynchroniczne
 • Algorytmy i struktury danych. Kurs video. Java, JavaScript, Python
 • Data Science w Pythonie. Kurs video. Przetwarzanie i analiza danych
 • Python dla dzieci i m┼éodzie┼╝y. Kurs video. Jak uczy─ç si─Ö programowania - pierwsze kroki

Dodaj do koszyka Python i praca z danymi. Przetwarzanie, analiza, modelowanie i wizualizacja. Wydanie III

Spis tre┼Ťci

Python i praca z danymi. Przetwarzanie, analiza, modelowanie i wizualizacja. Wydanie III -- spis treÂci

Wspó│autorzy

Wstŕp

Cz੠I. Podstawy analizy danych

 • Rozdzia│ 1. Wprowadzenie do bibliotek Pythona
  • WyjaÂnienie pojŕcia "analiza danych"
  • Standardowy proces analizy danych
  • Proces KDD
  • Proces SEMMA
  • Proces CRISP-DM
  • Analiza danych a danetyka
  • UmiejŕtnoÂci analityka danych oraz danetyka
  • Instalacja Ârodowiska Python 3
  • Oprogramowanie u┐ywane w tej ksi▒┐ce
  • U┐ywanie aplikacji IPython jako pow│oki
  • Korzystanie z aplikacji JupyterLab
  • Stosowanie aplikacji Jupyter Notebook
  • Zaawansowane funkcje aplikacji Jupyter Notebook
  • Podsumowanie
 • Rozdzia│ 2. Biblioteki NumPy i pandas
  • Wymogi techniczne
  • Tablice NumPy
  • Numeryczne typy danych tablic NumPy
  • Manipulowanie wymiarami tablic
  • ú▒czenie tablic NumPy
  • Rozdzielanie tablic NumPy
  • Zmiana typu danych tablic NumPy
  • Tworzenie widoków i kopii NumPy
  • Fragmentowanie tablic NumPy
  • Indeksowanie logiczne i indeksowanie specjalne
  • Rozg│aszanie tablic
  • Tworzenie obiektów DataFrame biblioteki pandas
  • Obiekt Series biblioteki pandas
  • Odczytywanie i kwerendowanie danych Quandl
  • Opisywanie obiektów DataFrame
  • Grupowanie i z│▒czanie obiektów DataFrame
  • Praca z brakuj▒cymi danymi
  • Tworzenie tabel przestawnych
  • Rozwi▒zywanie kwestii dat
  • Podsumowanie
  • Bibliografia
 • Rozdzia│ 3. Statystyka
  • Wymogi techniczne
  • Atrybuty i ich typy
  • Pomiar tendencji centralnej
  • Pomiar dyspersji
  • SkoÂnoŠ i kurtoza
  • OkreÂlanie zwi▒zków za pomoc▒ wspó│czynników kowariancji i korelacji
  • Centralne twierdzenie graniczne
  • Pozyskiwanie prób
  • Przeprowadzanie testów parametrycznych
  • Przeprowadzanie testów nieparametrycznych
  • Podsumowanie
 • Rozdzia│ 4. Algebra liniowa
  • Wymogi techniczne
  • Dopasowywanie do wielomianów za pomoc▒ biblioteki NumPy
  • Wyznacznik macierzy
  • OkreÂlanie rzŕdu macierzy
  • Macierz odwrotna w bibliotece NumPy
  • Rozwi▒zywanie równa˝ liniowych za pomoc▒ biblioteki NumPy
  • Rozk│ad macierzy za pomoc▒ SVD
  • WartoÂci w│asne i wektory w│asne w bibliotece NumPy
  • Generowanie liczb losowych
  • Rozk│ad dwumianowy
  • Rozk│ad normalny
  • Testowanie normalnoÂci rozk│adu danych za pomoc▒ biblioteki SciPy
  • Tworzenie tablicy maskowanej za pomoc▒ podpakietu numpy.ma
  • Podsumowanie

Cz੠II. Eksploracyjna analiza danych i oczyszczanie danych

 • Rozdzia│ 5. Wizualizacja danych
  • Wymogi techniczne
  • Wizualizacja za pomoc▒ pakietu Matplotlib
  • Zaawansowana wizualizacja za pomoc▒ pakietu seaborn
  • Wizualizacja interaktywna za pomoc▒ biblioteki Bokeh
  • Podsumowanie
 • Rozdzia│ 6. Pozyskiwanie, przetwarzanie i przechowywanie danych
  • Wymogi techniczne
  • Odczyt i zapis plików CSV za pomoc▒ biblioteki NumPy
  • Odczyt i zapis plików CSV za pomoc▒ biblioteki pandas
  • Odczyt i zapis plików arkusza kalkulacyjnego Excel
  • Odczyt i zapis plików JSON
  • Odczyt i zapis plików HDF5
  • Odczyt i zapis danych z tabel HTML-a
  • Odczyt i zapis plików Parquet
  • Odczyt i zapis danych z obiektu pickle
  • úatwy dostŕp do danych za pomoc▒ modu│u sqlite3
  • Odczyt i zapis danych w bazie danych MySQL
  • Odczyt i zapis danych w bazie danych MongoDB
  • Odczyt i zapis danych w bazie danych Cassandra
  • Odczyt i zapis danych w bazie danych Redis
  • PonyORM
  • Podsumowanie
 • Rozdzia│ 7. Oczyszczanie nieuporz▒dkowanych danych
  • Wymogi techniczne
  • Eksploracja danych
  • Filtrowanie danych w celu pozbycia siŕ szumu
  • Rozwi▒zywanie kwestii brakuj▒cych wartoÂci
  • Rozwi▒zywanie kwestii elementów odstaj▒cych
  • Techniki kodowania cech
  • Skalowanie cech
  • Przekszta│canie cech
  • Rozdzielanie cech
  • Podsumowanie
 • Rozdzia│ 8. Przetwarzanie sygna│ów i szeregi czasowe
  • Wymogi techniczne
  • Modu│ statsmodels
  • Žrednie krocz▒ce
  • Funkcje okna czasowego
  • Kointegracja
  • Rozk│ad STL
  • Autokorelacja
  • Modele autoregresyjne
  • Model ARMA
  • Generowanie sygna│ów okresowych
  • Analiza Fouriera
  • Filtrowanie metod▒ analizy widmowej
  • Podsumowanie

Cz੠III. Dok│adna analiza uczenia maszynowego

 • Rozdzia│ 9. Uczenie nadzorowane: analiza regresyjna
  • Wymogi techniczne
  • Regresja liniowa
  • Wielowspó│liniowoŠ
  • Zmienne fikcyjne
  • Projektowanie modelu regresji liniowej
  • Ocenianie skutecznoÂci modelu regresyjnego
  • Dopasowywanie regresji wielomianowej
  • Modele regresji u┐ywane w klasyfikacji
  • Regresja logistyczna
  • Implementacja regresji logistycznej za pomoc▒ biblioteki scikit-learn
  • Podsumowanie
 • Rozdzia│ 10. Uczenie nadzorowane: techniki klasyfikacji
  • Wymogi techniczne
  • Klasyfikacja
  • Naiwny klasyfikator Bayesa
  • Drzewa decyzyjne
  • Algorytm KNN
  • Maszyny wektorów noÂnych
  • Podzia│ danych na zestawy ucz▒cy i testowy
  • Ocena skutecznoÂci modelu klasyfikacji
  • Krzywa ROC i obszar AUC
  • Podsumowanie
 • Rozdzia│ 11. Uczenie nienadzorowane: PCA i analiza skupie˝
  • Wymogi techniczne
  • Uczenie nienadzorowane
  • Redukowanie wymiarowoÂci danych
  • Analiza g│ównych sk│adowych
  • Analiza skupie˝
  • Grupowanie danych za pomoc▒ algorytmu centroidów
  • Hierarchiczna analiza skupie˝
  • Algorytm DBSCAN
  • Widmowa analiza skupie˝
  • Ocenianie jakoÂci analizy skupie˝
  • Podsumowanie

Cz੠IV. Przetwarzanie jŕzyka naturalnego, analiza obrazów i obliczenia równoleg│e

 • Rozdzia│ 12. Analiza danych tekstowych
  • Wymogi techniczne
  • Instalacja bibliotek NLTK i spaCy
  • Normalizacja tekstu
  • Tokenizacja
  • Usuwanie s│ów nieinformatywnych
  • Rdzeniowanie s│ów i lematyzacja
  • Oznaczanie czŕÂci mowy
  • Rozpoznawanie jednostek nazewniczych
  • Analiza zale┐noÂci
  • Tworzenie chmury s│ów
  • "Worek s│ów"
  • Metoda TF-IDF
  • Analiza sentymentów za pomoc▒ klasyfikacji tekstu
  • Podobie˝stwo tekstów
  • Podsumowanie
 • Rozdzia│ 13. Analiza obrazów
  • Wymogi techniczne
  • Instalacja biblioteki OpenCV
  • Omówienie danych obrazowych
  • Modele barw
  • Rysowanie na obrazach
  • Pisanie na obrazach
  • Zmiana rozmiaru obrazu
  • Przekszta│cenie izometryczne obrazów
  • Zmiana jasnoÂci
  • Rozmywanie obrazu
  • Wykrywanie twarzy
  • Podsumowanie
 • Rozdzia│ 14. Obliczenia równoleg│e za pomoc▒ biblioteki Dask
  • Obliczenia równoleg│e za pomoc▒ biblioteki Dask
  • Typy danych Dask
  • Interfejs Dask Delayed
  • Skalowane wstŕpne przetwarzanie danych
  • Skalowane uczenie maszynowe
  • Podsumowanie

Dodaj do koszyka Python i praca z danymi. Przetwarzanie, analiza, modelowanie i wizualizacja. Wydanie III

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe nale┼╝─ů do wydawnictwa Helion S.A.